De bescherming van uw persoonsgegevens

Het Startpunt hecht veel waarde aan de bescherming en beveiliging van uw kind(eren) en/of gezin.  Hoe dit in zijn werk gaat hebben wij hieronder beschreven.

Over welke persoonsgegevens kan het Startpunt en de gemeente beschikken?

Als u zich bij het Startpunt aanmeldt voor jeugdhulp, dan vragen wij u om een aantal persoonsgegevens. Het gaat onder andere om de volgende gegevens:

  • de naam van uw kind voor wie de jeugdhulp wordt ingezet, uw naam en eventueel de namen van uw andere kinderen
  • de adresgegevens van uw kind en van uzelf (en eventueel die van uw gezinsleden)
  • het burgerservicenummer van uw kind
  • de doelen die uw kind en u met de jeugdhulp willen bereiken
  • uitvoeringsgegevens, zoals door welke jeugdhulphulpverlener(s) uw kind wordt ondersteund.

Wat doet het Startpunt met de gegevens van mijn kind en mij?

Deze gegevens hebben wij nodig bij de ondersteuning van uw kind(eren) en/of gezin. Wij gebruiken deze gegevens alleen vanaf het moment van uw aanmelding voor jeugdhulp tot het moment van afronding van de hulp. Deze gegevens worden opgenomen in een dossier. De jeugdconsulent bespreekt met u welke gegevens worden opgenomen in het dossier.

Het Startpunt is verplicht ervoor te zorgen dat deze gegevens juist worden opgenomen in het dossier en dat het dossier beveiligd is.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

De volgende Startpunt en gemeentemedewerkers mogen het dossier van uw kind(eren) inzien, uiteraard alleen wanneer dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden:

  • de medewerkers van het team Jeugd
  • als u een klacht of bezwaar heeft ingediend: de klachtencoördinator en de medewerker bezwaar & beroep.

Alle medewerkers van de gemeente hebben een geheimhoudingsplicht.

Mag het Startpunt de gegevens zomaar delen of opvragen bij anderen?

Nee, het Startpunt mag de gegevens van uw kind(eren) of uzelf alleen delen met of opvragen bij derden als u daarvoor toestemming heeft gegeven. U geeft toestemming door middel van een getekende toestemmingsverklaring. Volgens de Privacyregeling mag het Startpunt daar alleen een uitzondering op maken als er sprake is van een onveilige situatie voor uw kind(eren), uzelf en/of uw omgeving.

Alleen met de gemeentelijke afdelingen Wmo en Onderwijs mogen wij delen dát u bekend bent bij de jeugdconsulent, niet (inhoudelijk) waarvoor.

Wie mogen het dossier van mijn kind(eren) inzien?

De volgende personen mogen dit:

  • uw kind van 12 jaar of ouder;
  • u als ouder(s), met gezag, of de voogd als uw kind nog geen 16 jaar is. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft u voor inzage toestemming van uw kind nodig.

Ook mag u vragen om een kopie of wijziging van het dossier. Daarnaast kan er een verzoek worden gedaan om de gegevens te verwijderen of een eigen verklaring aan het dossier te laten toevoegen.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens in principe 15 jaar, gerekend vanaf het jaar waarin de ondersteuning is afgesloten.

Zoeken