Proclaimer elektronische communicatie

Hier wordt aangegeven hoe Startpunt Wageningen handelt bij ontvangst, beantwoording en archivering van e-mail en andere vormen van elektronische communicatie. Deze richtlijnen zijn onder andere gebaseerd op de e-mailgedragslijn voor overheden, die is opgesteld door http://www.burger.overheid.nl/home.

Inhoud website

Startpunt Wageningen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Het Startpunt doet er alles aan de website veilig en actueel te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan kunt u het Startpunt hierop wijzen  (per e-mail, telefoon of aan de balie).

Als u denkt dat u een zwakke plek heeft gevonden, willen wij met u samenwerken om dit zo spoedig mogelijk te onderzoeken. 

Bereikbaarheid

Startpunt Wageningen is op verschillende wijzen bereikbaar. Voor contact per e-mail is een centraal postbus ingericht, startpunt@wageningen.nl.  Medewerkers hebben daarnaast persoonlijke e-mailpostbussen. In verband met de registratie, verspreiding en archivering verdient het de aanbeveling om altijd het centrale e-mailadres startpunt@wageningen.nl te gebruiken. Startpunt Wageningen kan ook bereikt worden via het reactieformulier op de website en door middel van een verkort reactieformulier onder iedere pagina in de website. Deze formulier komen na versturing ook binnen op het postbus startpunt@wageningen.nl. Voor andere vormen van contact met het Startpunt, zie de contactgegevens

Ontvangstbevestiging

Bij binnenkomst van een e-mail gericht aan startpunt@wageningen.nl en een reactieformulier wordt het bericht beoordeeld op registratiewaarde. Als het document geregistreerd is, wordt het in behandeling genomen en ontvangt u een ontvangstbevestiging, tenzij de betreffende e-mail direct wordt afgehandeld. In de ontvangstbevestiging wordt een referentienummer meegegeven waarnaar de aanvrager kan verwijzen.

Behandeling

Startpunt Wageningen streeft ernaar om e-mailberichten, die bij het centrale e-mailadres startpunt@wageningen.nl binnenkomen, zo snel mogelijk te beantwoorden. In sommige gevallen kan dit meer tijd vergen, omdat we bepaalde werkzaamheden voor u moeten verrichten. In zo'n geval wordt de afzender geïnformeerd over de verwachte afhandelingtermijn. Wanneer Startpunt Wageningen voorziet dat een toegezegde afhandelingtermijn niet kan worden nagekomen, stelt zij de afzender hiervan direct op de hoogte en geeft een nieuwe termijn af. Alle informatie, die u ons verstrekt, behandelt het Startpunt vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruikt het Startpunt uitsluitend waarvoor u deze heeft verstrekt.

Archivering

E-mails en ingevulde formulieren (ook ingevulde reactieformulieren) worden op een goede en veilige manier gearchiveerd, volgens dezelfde regels die gelden voor brieven.

E-mailberichten die u ontvangt van het Startpunt

E-mailberichten die u ontvangt van Startpunt Wageningen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u een e-mailbericht ontvangt en niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen.
 
Een e-mailbericht dat u van Startpunt Wageningen ontvangt is altijd informatief van aard. De formele beantwoording op aanvragen, bezwaren en klachten zal altijd schriftelijk plaatsvinden. Voor deze schriftelijke beantwoording is het noodzakelijk dat u uw adres, postcode en woonplaats mailt. 
  
Startpunt Wageningen betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen in de bijlage(n) bij e-mailberichten die zij verstuurt. Desondanks dient u zelf de bijlage(n) te controleren op de aanwezigheid van virussen.

Zoeken